Navigácia

Platba za stravu

Smernica o školskej jedálni

 

 

 

Smernica č. 2 / 2018

Smernica o stravovaní v školskej jedálni

 

Názov organizácie:

Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará  Ves

Názov internej smernice:

Smernica o stravovaní v školskej jedálni

Dátum vyhotovenia internej smernice:

29.01.2018

Za správnosť smernice zodpovedá:

Mgr. Anna Kromková

Za dodržiavanie smernice zodpovedá:

Mária Galliková – ŠJ pri MŠ

Iveta Pichnarčíková – Šj pri ZŠ

Prílohy:

prihláška na stravu, prihláška na stravu RHN,

 

 

 

 

Útvar/oddelenie/
prac. Zaradenie

Meno

Dátum

Podpis

Vypracoval:

Vedúca jedálne MŠ

Vedúca jedálne ZŠ

Mária Galliková

Iveta Pichnarčíková

 

19.01.2018

19.01.2018

 

 

 

Schválil:

riaditeľka školy

Mgr. Kromková

Anna

22.01.2018

 

 

Účinnosť internej smernice od

01.02.2018

Účinnosť internej smernice do

neurčito

 

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Spojená škola Spišská Stará Ves / ďalej len zamestnávateľ / vydáva v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania č. 330/2009 Z. z. túto smernicu , ktorej účelom je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania v školských jedálňach pri Spojenej škole, Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves./ďalej len jedálne/.
 2. Smernica upravuje prevádzku ŠJ, termín a  spôsob objednávania, výdaja stravy, výšku stravného, platby a preplatky za stravné, nakladanie s odpadom v školských jedálňach.

Školská jedáleň pri ZŠ Spišská Stará Ves

Adresa: Štúrova 231/119,  061 01 Spišská Stará Ves

Tel. kontakt: 052/4822377

e-mail: sjzsspisskastaraves@centrum.sk  

 

Školská jedáleň pri MŠ Spišská Stará Ves

Adresa: Štúrova 232/131, 061 01 Spišská Stará Ves

Tel. kontakt:  052/4822306

e-mail: skola.jedalen@gmail.com

 

Článok 2

Prevádzka školských jedální

 

2a. Prevádzka ŠJ pri MŠ

 1. Školská jedáleň pri MŠ, Štúrova 232/131 Spišská Stará Ves zabezpečuje stravovanie detí MŠ, zamestnancov MŠ a ostatných zmluvných stravníkov podľa zásad správnej výživy.
 2. Stravník, ktorý sa chce začať stravovať v školskej jedálni, musí vyplniť prihlášku na stravovanie, ktorá musí byť podpísaná rodičmi stravníka /u detí/. Prihlášku si môže vyzdvihnúť u vedúcej jedálne, alebo stiahnuť z webovej stránky školy.
 3. Deti  aj počas stravovania sú vedené k sebaobsluhe usmerňované pedagogickými zamestnancami.
 4. Výdaj stravy pre stravníkov v ŠJ je určený nasledovne:
  • desiata :  8:15 – 8: 45 hod
  • obed :   11:15 – 11: 45 hod
  •  olovrant: 13:50 . 14:20 hod

 

 • zamestnanci MŠ:  11:30 – 12:30 hod.
 • ostatní cudzí stravníci: 11:00 – 11:30 hod. /výdaj pri výdajnom okienku ŠJ/.
 1. Deti a zamestnanci MŠ sú povinní uhradený obed skonzumovať v školskej jedálni. Do obedára sa obedy vydávajú len v čase choroby a cudzím stravníkom.

 

2b. Prevádzka ŠJ pri ZŠ

 1. Školská  jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, študentov, zamestnancov školy a ostatných zmluvných stravníkov podľa zásad správnej výživy.
 2. V školskej jedálni ZŠ je pre stravníkov samoobsluha. Stravník sa počas pobytu v jej priestoroch riadi pokynmi vedúcej ŠJ, prípadne službukonajúcim pedagógom.
 3. Výdaj obeda pre stravníkov v ŠJ v ZŠ:
 • Žiaci a zamestnanci SŠ:  11:30 – 14:30 hod.
 • Ostatní cudzí stravníci: 11:30 – 12:30 hod. /výdaj pri výdajnom okienku ŠJ/.
 1. Žiaci, študenti a zamestnanci  sú povinní uhradený obed skonzumovať v školskej jedálni. Do obedára sa obedy vydávajú len v čase choroby a cudzím stravníkom.

 

Článok 3

Úhrada stravného

 

3a. Úhrada stravného MŠ

 1. Platba stravného sa uskutočňuje úhradou mesačne vopred, v stanovenom termíne /do 26. v mesiaci/.
 2. Platba stravného môže byť uskutočnená bankovým prevodom /na č. účtu školskej jedálne SK3209000000000494578856/ prostredníctvom internetbankingu, alebo priamo u vedúcej ŠJ hotovosťou.
 3. Preplatky za neodobratú stravu sú odpočítavané pri nasledujúcej hotovostnej platbe a platiacim prostredníctvom internetbankingu im bude tento odrátaný  dvakrát ročne /február a júl príslušného roka/.
 4. Informácie o aktuálnej cene stravného, ktorú určí zriaďovateľ, sú zverejnené na webovej stránke Spojenej školy Spišská Stará Ves.

 

3a. Úhrada stravného ZŠ

 1. Nárok na obed má stravník po uhradení stravného.
 2. Platba stravného sa uskutočňuje úhradou mesačne vopred, v stanovenom termíne /do 26. v mesiaci/.
 3. Platba stravného môže byť uskutočnená bankovým prevodom /na č. účtu školskej jedálne  SK2909000000000494578813/ prostredníctvom internetbankingu, alebo priamo u vedúcej ŠJ hotovosťou.
 4. Preplatky za neodobratú stravu sú odpočítavané pri nasledujúcej hotovostnej platbe a platiacim prostredníctvom internetbankingu im bude tento odrátaný  dvakrát ročne /február a júl príslušného roka/.
 5. Informácie o aktuálnej cene stravného, ktorú určí zriaďovateľ ,sú zverejnené na webovej stránke Spojenej školy Spišská Stará Ves.

Článok 4

Jedálny lístok a pripomienky stravníkov

 1. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr  pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín.
 2. Jedálny lístok je zverejnený na celý týždeň najneskôr v stredu v predchádzajúcom týždni na webovej stránke školy.
 3. Prípadné sťažnosti na kvalitu stravy, jedálneho lístka, na personál, či iné pripomienky si môže stravník uplatniť v písomnej forme, telefonicky, elektronicky alebo osobne u vedúcej ŠJ, prípadne na riaditeľstve školy.

 

Článok 5

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

                5a. Prihlasovanie – odhlasovanie stravy MŠ                                           

 1. Prihlasovanie a odhlasovanie obeda je možné najneskôr do 14:30 hod. deň vopred priamo u vedúcej ŠJ MŠ na telefónnom čísle 0524822306, 0903885391. Odhlášky po tomto termíne nebudú akceptované. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
 2. V prípade neodhlásenia stravy má stravník nárok výdaja obeda do obedára .Aj pri náhlom ochorení dieťaťa, rodič dieťa odhlási a obed  prvý deň odoberie do obedára /okrem detí rodín v hmotnej núdzi, ktoré počas neprítomnosti v škole musia byť zo stravy vyhlásené a cezpoľných, ktorí si pre obed prísť nemusia, sú vyhlásení od prvého dňa/.

5a. Prihlasovanie  – odhlasovanie stravy ZŠ

 1. Prihlasovanie a odhlasovanie obeda je spravidla  deň vopred ( kvôli normovaniu ) pri výdajnom okienku v ŠJ do zošita alebo  priamo u vedúcej ŠJ ZŠ na telefónnom čísle 0524822377, 0911420094.
 1. Odhlasovanie obeda je možné aj   najneskôr do 7:30 hod. uvedeného dňadôvodu choroby prípadne neočakávanej udalosti (napríklad-  žiak odchádza na súťaž  a neodhlásil sa deň vopred , učiteľ odchádza na pracovnú cestu alebo náhle ochorel).
 2. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stavy na pondelok je možné najneskôr v piatok,  ak neplatí bod a.

Odhlášky po tomto termíne nebudú akceptované.

 1. V prípade neodhlásenia stravy má stravník nárok výdaja obeda do obedára /okrem detí rodín v hmotnej núdzi, ktoré počas neprítomnosti v škole musia byť zo stravy vyhlásené/.

 

 

Spoločné ustanovenia

 1. Pokiaľ sa chce stravník natrvalo odhlásiť zo stavovania, musí o to písomne požiadať. V prípade odhlásenia zo stravy natrvalo je stravník bezodkladne povinný uhradiť prípadný nedoplatok. Preplatok mu bude vrátený /čl.3/.
 2. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.

 

                                                                                                      Článok 6

Preplatky

 1. V prípade, že sa stravník natrvalo odhlásil, v písomnej žiadosti, musí uviesť číslo účtu na zaslanie preplatku za stravné. V prípade, že neuvedie číslo účtu, budú mu vrátené peniaze z preplatku poštovou poukážkou alebo ak  sa v školskej jedálni stravuje súrodenec, preplatkom bude znížené jeho stravné. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 3

 

 

Článok 7

Odpady

 1. Na základe novely Zákona o odpadoch č. 343/2012 má školská jedáleň ako pôvodca odpadu povinnosť odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadom. Spojená škola zabezpečuje odvoz odpadov prostredníctvom firmy EKOS, s.r.o.  Stará Ľubovňa.

 

Článok 8

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.2.2018

 

                                                                                        Mgr. Anna Kromková,     riaditeľka školy

 

Príloha č. 1

Oboznámenie sa so smernicou

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so smernicou

 

Titul, meno a priezvisko zamestnanca

dátum

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 232/119, Spišská Stará Ves
 • +421 52 482 23 06

Fotogaléria